You are not logged in. (Login)
 
 
wodip
Cele Projektu

Projekt NTUE opiera się na wcześniejszych doświadczeniach naszego Ośrodka. Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnych skutecznych form nauczania. Działania w szkole będą się koncentrować na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzyma wsparcie rozszerzające jej ofertę edukacyjną. Nauczyciele wykorzystają specjalnie przygotowane scenariusze. Każde z zajęć związane będzie z przedmiotem lub z grupą przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia mają mieć charakter nauczania problemowego opartego na teorii konstruktywizmu. Chcemy by nauczyciele mieli możliwość przekazania wybranego fragmentu wiedzy uczniom, nie obciążeni koniecznością realizacją programu nauczania. Ma to na celu zainteresowanie ucznia daną dyscypliną nauki i zachęcenie w przyszłości do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy na zajęciach stosowanie metod aktywizujących jak metoda projektu. Pozwolą one na zaciekawienie uczniów przedmiotem lub jeszcze lepiej grupą przedmiotów. Projekt proponuje problemowe podejście do nauczania. Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, ćwiczenia spostrzegawczości, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia.

Cel główny

Wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Cele szczegółowe
  • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • Realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
  • Opracowanie projektów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • Praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji,
  • Wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem TIK,
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów.


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Today poniedziałek, 20 styczeń 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events